Pensum

Foreløpig forslag til pensum:

Følgende bøker bør kjøpes inn:

 • Hans Jørn Nielsen, Helene Høyrup og Hans Dam Christensen (red.). 2010. Nye vidensmedier. Kultur, læring, kommunikation. København: Samfundslitteratur.
 • Baadshaug. 2001. Skolebiblioteket – et aktivt læringssenter. Forsknings- og kompetanse- nettverk for IT i utdanning, Universitetet i Oslo
 • Bårnes, V., M. Løkse. 2011. Informasjonskompetanse: håndbok i kildebruk og referanseteknikker. Kristiansand: Høgskoleforlaget.
 • Hoem, Jon & Ture Schwebs. 2010. Tekst 2 null. Nettsamtalenes spillerom. Oslo:Universitetsforlaget
 • Hildegunn Otnes (red.). 2009. Å være digital i alle fag, Oslo: Universitetsforlaget

Anbefalt:

Artikler og andre bokkapitler gjøres tilgjengelige online eller blir trykt opp som kompendium.


Enkelforelesningene og seminarene krever følgende forberedende lesning:

Windfeld-Lund:

 • Hans Jørn Nielsen, Helene Høyrup og Hans Dam Christensen (red.): Nye vidensmedier. Kultur, læring, kommunikation. Samfundslitteratur, København 2010 (11-19, 151-168, 171-191)

Andreas Vårheim:

Geir Grenersen:

 • Baadshaug (2001) Skolebiblioteket – et aktivt læringssenter. Forsknings- og kompetanse- nettverk for IT i utdanning, Universitetet i Oslo ( Del 1 Et felt I utvikling, s. 1-42, og del III Framtidas skolebibliotek – noen scenarier, s. 60-71, tilsammen 53 s.)

Anbefalt:

Vibeke Bårnes & Mariann Løkse:

 • Bårnes, V., M. Løkse: Informasjonskompetanse: håndbok i kildebruk og referanseteknikker. Kristiansand: Høgskoleforlaget. (Kap. 1-5, ca. 70 sider)

Hilde Brox:

 • Hoem, Jon & Ture Schwebs: Tekst 2 null. Nettsamtalenes spillerom. Universitetsforlaget 2010 (utdrag, ca. 70 sider). Kap. 5 & selvvalgt pensum fra kap. 4 og utover i boka.

Anbefalt:

 • Bruns, Axel. 2009. Blogs, Wikipedia, Second Life, and Beyond. From Production to Produsage. New York: Peter Lang (kap. 5 og 6, 101-166)

Holger Pötzsch:

 • Bruns, Axel. 2009. Blogs, Wikipedia, Second Life, and Beyond. From Production to Produsage. New York: Peter Lang (Introduction, 1-7)
 • Schäfer, Mirko Tobias. 2011. Bastard Culture! How User Participation Transforms Cultural Production. Amsterdam: Amsterdam Univ. Press (Introduction 9-24).
 • Pariser, Eli. 2011. The Filter Bubble. What the Internet is Hiding from Us. London: Penguin (Intrdocution 1-20).
 • Morozov, Evgeny. The Net Delusion. How Not to Liberate the World. London: Penguin (Introduction, 8 sider).
 • Wood, Helen: ”My Media Studies 0.0” i Television & New Media, årg. 10 nr. 1, 2009. S. 169-172.

Anbefalt:

Arne Ketil Eidsvik:

 • Hildegunn Otnes (red.): Å være digital i alle fag, Oslo: Universitetsforlaget, (kap. 1 & 12 (39 sider) plus et fagspesifikk kapittel 2 - 11 av typen: Å være digital i norsk, engelsk, matematikk, (ca. 15 sider).

Anbefalt:

 • Ola Erstad. 2010. Digital kompetanse i skolen - en innføring (2. utgave)

Hilde Gaard:

 • Gunnar Liestøl, Anders Fagerjord og Gisle Hannemyr. 2008. Sammensatte tekster: Arbeid med digital kompetanse i skolen. Oslo: Cappelen Akademisk (kap. 8. Å skaffe materiale, s. 141-157). Sammendrag av kapitler og ekstramateriale her.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License